Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

Kv Järnet – Bostäder

Byggherre:  Broadgate & Stendörren Fastigheter AB
Program
:  240 bostäder, kontor, handel  och restaurang
Yta
: 20 000 BTA
Adress
: Bollmora  Allé, Tyresö kommun
År
: 2009
Kontaktperson
: Lise-Lott Söderlund

Mål: Tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen och med den nya bebyggelsen skapa en ny entré åt Tyresö kommun. Samt att tillgodo se behovet i Tyresö av många små lägenheter för unga människor och lite större för de som flyttar från sin villa.

Koncept: Det nya planområdet syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge, men det ska även vara möjligt med centrumändamål och kontor i vissa delar av bebyggelsen. Ett parkeringshus kommer att ersätta de markparkeringar som området utgörs av idag. Området delas in i två kvarter med varsin grön gård. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stads karaktär med tydliga kvarter i området. Tillsammans med kvartersstrukturen med höjder på fyra- åtta våningar, materialval, samt att alla bostadsentréerna är vända mot gatan skapar man liv och rörelse, vilket har varit viktigt. Placeringen av byggnaderna och dess höjder har gjorts för att maximera söderlägena, skydda boendemiljöerna från buller och anpassa den nya bebyggelsen till den befintliga. Samt att få så stora, gröna och luftiga innergårdar som möjligt.

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Planer-och-ny-bebyggelse/Pagaende-planer/Bollmora/Pagaende-planer-Bollmora/Bostader-Bollmora-alle/