Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter
2012-04-03 10:28

Nytt högskole- och universitetscampus i Stockholm

Uppdragsgivare: Akademiska Hus
Uppdrag: Utforma sex högskolebyggnader samt projektledning/teknisk samordning för hela projektet.
Omfattning: Totalt 165.000 kvm, varav BSK ansvarar för utformningen av 52.500 kvm BTA
Tidpunkt: 2006 och framåt

Kontaktpersoner: Lise-Lott Söderlund, Ulf Mangefors

BSK Arkitekter har i nära samarbete med Stockholms Universitet, Akademiska Hus och Stockholms stadsbyggnadskontor medverkat vid utvecklingen av detaljplaneförslag och svarat för utformningen av sex av de nya högskolebyggnaderna i Albano.

Mark- och miljööverdomstolen har sagt ja till detaljplanen för Albanoområdet i Stockholm. Domen kan inte överklagas och Akademiska Hus planerar nu för byggstart under 2016. En 13 år lång planprocess för området, som beräknas omfatta 100 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder (50 000 kvadratmeter), är därmed avslutad.

Albanoområdet strax norr om Roslagstull i Stockholm kommer att genomgå stora förändringar de närmaste åren. På gammal industrimark ska ett nytt universitetsområde växa fram. Albano ligger inom den Kungliga nationalstadsparken, det ställer stora krav på gestaltningen av det nya universitetsområdet. Inom Albano omfattar förslaget cirka 165.000 kvm BTA nybyggnad för undervisningslokaler och student- och gästforskarbostäder.

I det planförslag som föreligger har Aleksander Wolodarski Arkitektkontor ansvarat för stadsplanegestaltning och samordning av bebyggelse- och landskapsgestaltning.

BSK Arkitekter har tillsammans med Christensen och Co Architects, Brunnberg och Forshed Arkitektkontor ansvarat för utformningen av de olika kvarteren. Nivå Landskapsarkitekter har ansvarat för utformningen av marken.

BSK Arkitekter har handlagt  utformningen av:
Kvarter 1:
En universitetsbyggnad med institutioner och undervisningslokaler om 20.000kvm BTA i det mycket känsliga läget närmats Brunnsviken i Södra Albano.
Kvarter 22:
Byggnaden som utgör Södra Albanos huvudentré och innehåller bland annat en hörsal för drygt 600 personer, ett cafe och mötesplatser om 4000kvm BTA
Kvarter 13 och
14: Universitetsdel i Norra Albano. De tre första våningarna i dessa sammanlänkade byggnadskroppar innehåller universitetslokaler med institutioner och undervisning om ca 20.000kvm BTA.
Kvarter 16:
En från Brunnsviken och Roslagsvägen exponerad universitetsbyggnad om drygt 7000kvm BTA i den norra delen av Norra Albano.
Kvarter 23
: En rund byggnad i den norra spetsen av Norra Albano som bland annat innehåller tre föreläsningssalar om vardera 130 platser. Ca 1500kvm BTA

2016-07-05 09:15
Nyheter Referenser

2014-11-10 15:51
Nyheter