Sidan är under ombyggnad. Ny sida släpps 2017.

BSK Arkitekter · Stadsbyggnad, husbyggnad och inredning

BSK Arkitekter

SLU i Ultuna

Uppdragsgivare: Kungliga Byggnadsstyrelsen
Uppdrag: Uppdraget i Ultuna omfattade under denna tid allt ifrån planar­bete till ny-, om- och tillbyggnader av flertalet byggnader. Växt- och skogs­skydd är ett representa­tivt exempel bland många projekt.
Omfattning: Huset rymmer verksamheter med växtskydd­sinriktning från f.d. skogs- och lantbrukshög­skolorna samt statens växtskyddsans­talt. Lokalerna omfattar laboratorier, kontor, en hallbyggnad för grövre hantering och olika växthus.
Byggnadsår: 1980
Ansvarig arkitekt: Dan Axén
Kontaktperson: Ulf Mangefors

Historik: 1975 knöts lantbrukshögskolan, skogshögskolan och statens veterinär­med­icinska anstalt närmare samman organisato­riskt. Bland annat fanns en gemensam styrelse, gemensamt rektorsämbete och vissa gemensamma beredningsorgan. Centrala förvalt­ningen och biblioteksor­ganisationen var också gemensamma. I samband med att den nya or­ganisationen skapades, skedde lokaliseringen till Ultunaområdet, som redan tidigare var säte för lantbruks­högskolan.
Mål:
En omfattande byggnadsverksamhet skedde i anslutning till om­lokaliseringen. En bärande idé var att samla ämnes­mässigt närlig­gande institutioner oberoende av högskoletillhörig­het. Den nya organisationen och lokaliseringen skapade goda möjligheter för en ökad samverkan och effektivisering av undervisning och tvärvetenskaplig forskn­ing.
Koncept:
Byggnaden har fått sin form av det utsatta läget i slättl­andskapet och be­står av en huvud­byggnad och en hall. Huvudbyggnaden som fått två slutna gårdar har huvudsakli­gen laborat­orier i markplanet och kontor i övervåningen. Hallbyggnaden är i ett plan med källare och innehåller lokaler för grövre hantering. Ett system av slussar hindrar smittspridning. Växthus ansluter till hallen både från norr och söder. Den äldre byggnadens markerade takform har tagits upp i tillbyggnaden. Likaså ansluter de nya fasadernas ockra­gula puts till den äldre byggnadens material och kulör. Samtliga en-våningsdelar är klädda med träpan­el i samma ton.