Bostäder med karaktär! Kv Smedjan

Tillsammans med Nordr har vi förmånen att bidra till den pågående utvecklingen av området Västra Ursvik. Med kvarterets attraktiva läge – granne med torg, natur, närservice och kommunikationer – skapar vi ca 220 lägenheter, ett flertal lokaler och en helt ny förskola.

 • Bostäder

Principerna för utformningen syftar till att forma en upplevelserik, uttrycksfull och sammanhållen helhet, såväl i byggnaderna som i kvarteret. Gemensamma principer för gestaltningen ska utgöra ett ramverk som håller samman upplevelsen men också skapar förutsättningar till variation i utformningen.

Avsnitt av sockelvåningens fasader utformas så att de tydligt skiljer ut sig för att markera lägen för entréer. Mycket fokus har lagts ner på upplevelsen av gaturummet i ögonhöjd, materialkänslan och detaljrikedomen i exteriören. Balkongerna mot torget är omsorgsfullt utformade och indragna med räcken som integrerar växter i fasadutformningen. Bottenvåningen på kvarterets utsida utformas med högkvalitativa och uttrycksfulla material som gör upplevelsen intressant och varierad.

render_smedjan2_
smedjan-hus-a-detalj

Projektet genomsyras av omsorgsfull bearbetning från början till slut. Från smarta planlösningar till unika fasaddetaljer med fasadmaterial som ger en detaljering och skapar ett unikt uttryck.


Cornelia Lindlöf, arkitekt BSK arkitekter

Mycket fokus har lagts ner på upplevelsen av gaturummet i ögonhöjd, materialkänslan och detaljrikedomen i exteriören. Balkongerna mot torget är omsorgsfullt utformade och indragna med räcken som integrerar växter i fasadutformningen.

Husens stadsmässiga karaktär med lokaler i bottenvåningarna bidrar till ett levande gaturum intill torget som blir en viktig mötesplats i norra Sundbyberg.
Huskropparna i kvarteret bryts upp med varierande höjd, materialitet och formspråk. Den lägre delen mot Axgränd utformas i sin helhet med glaserat klinker som ger fasaden liv och karaktär. Valet av klinker har präglats av att skapa en fasad med liv och variation som står i kontrast mot de övriga putsade husen på ett subtilt och elegant sätt.

material-hus-b
material-hus-a
smedjan-hus-a-fasad-mot-torget-copy

För mer information kontakta:

 • Uppdragsgivare:  
   NORDR EIENDOM
 • Omfattning i kvm:  
   19.100 kvm
 • Kontaktperson: 
   Cornelia Lindlöf
 • Färdigställande år:  
   Pågående, bygglovsskede