Kontinuitet och utveckling Ersta Sjukhus

Sedan 150 år har Ersta diakoni bedrivit vård, omsorg, utbildning och forskning på Södermalm i Stockholm. Vårt förslag med det nya sjukhuset vid Folkungagatan gav Ersta Diakoni möjlighet att träda fram i stadsrummet och tydligt visa sin identitet och roll i staden.

 

 • Stadsutveckling
 • Vård
sektion-1

Projektet möjliggör iordningställandet av ett nytt torg vid Folkungagatan. Det offentliga rum som idag saknas i stadsdelen. Projektet lade stor vikt på tillvaratagande av kulturvärden då byggnaderna skulle bli påtagligt synliga i stadsbilden från saltsjön. Vårt mål var att inordna byggnaden i Södermalms komplexa silhuett.

Vi har därefter utgått från de olika karaktärerna i gaturummen Folkungagatan, Erstagatan och Lilla Erstagatan och låtit dessa skapa variation i det nya sjukhusets volym och gestaltningen av fasader. Slutresultatet blev ett rationellt sjukhus i tegel, trä och glas på 27 000 m2 samt ett bostadshus för studenter i trä.

 

sektioner-export-test-140108
fasad2

Mot Erstagatan skapar den uppbrutna volymen gröna terrasser och balkonger. Det ger ett levande och varierat gaturum och stärker gatans identitet med skalförskjutningar, utblickar och djup

 


Lise-Lott Söderlund, vVD på BSK Arkitekter
folkungagatan_v

För mer information kontakta:

 • Beställare 
   Ersta Diakoni
 • Omfattning 
   27 000 m2
 • Tidpunkt 
   2014