Laboratorieprojekt med hög prioritet Labbet i Lund

För att möta nya och utökade krav på laboratorieanalyser bygger Region Skåne om lasarettet i Lund. BSK har fått förtroendet att tillsammans med verksamheten utveckla och realisera detta genom om- och nybyggnad för laboratoriemedicin. Detta under en tid när provtagningar och ett ökat tryck på laboratoriernas resurser stått i stort fokus.

  • Vård

Projektets huvudsyfte har varit att samla och effektivisera arbetet på laboratoriemedicin och att uppdatera lokalerna för dagens och framtidens mycket höga krav på laboratoriemiljöer. Uppdraget har inkluderat ombyggnad av befintliga lokaler samt en tillbyggnad för nya lab- och logistikfunktioner. Utöver det ingår även nya fläktrum och teknikytor på taket, labinredning samt samordning för upprustning av gårdsmiljön.

 

BSK påbörjade arbetet med projektet under årsskiftet 2019-2020. När covid-19 pandemin slog till under våren illustrerades ytterligare vikten av en robust, rationell och effektiv provhantering. Regionen beslutade under våren om en utökad investeringsbudget för projektet som av regionen har identifierats som särskilt prioriterat med direktiv om att säkerställa fortsatt projektering utan driftsstörningar även under pandemin.

flygbild

Projektet omfattar flera verksamhetsområden fördelade över olika plan och byggnadsdelar i anslutning till centralblocket i Lund. Förutom lokaler för labverksamhet med tillhörande stödfunktioner skapas även lokaler för administration, personal, pausytor och omklädningsrum. Arbetet har fokuserat på att ta fram rationella, ändamålsenliga och effektiva lokaler väl anpassade för såväl dagens som framtidens krav för den specialiserade

laboratorieverksamheten. Lokalerna ska understödja och underlätta för arbete och utveckling, bidra till samutnyttjande av kompetenser och resurser samt fungera väl även för nya metoder och digitaliserande processer. I kombination med detta skapas också en god arbetsmiljö med ljusa, attraktiva och trygga lokaler.

I tider av pandemi och stor osäkerhet känns det extra roligt att bidra med vår kompetens i arbetet med ett av Regionen så högt prioriterat projekt.


Kristina Lundberg, ansvarig byggnadsingenjör
lab_small

En spännande utmaning i projektet har varit att ställas inför uppgiften att projektera för en framtid med robotisering och automation där alla kommande krav inte varit kända. Förutsättningarna och behov har förändrats under projektets gång och en flexibel process har varit nyckeln. Detta när vi också har haft en befintlig byggnads begränsningar att ta hänsyn till. En utmaning har varit att kombinera höga tekniska krav utan avkall på funktion. Detta genom att samtidigt, med små medel och inom den befintliga byggnadens förutsättningar, gestalta en attraktiv miljö.

Med noga studerade val och lösningar hittades sätt så att ombyggnaden kan ske med ett minimum av störning för befintlig verksamhet i drift och ett mycket litet behov utav evakueringslokaler. Tillbyggnadens fasad får en raster utav corten som i sin tur också utgör räcke för en ovanliggande terrass i anslutning till personalens pausytor. Det växtbevuxna rastret blir ett vackert sätt att länka samman den nya och de gamla byggnadsdelarna och bidra till ett nytt element i gårdsmiljön.

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare: 
     Regionfastigheter
  • Omfattning: 
     Om- och tillbyggnad ca 6200 kvm
  • Slutfört: 
     Pågående