Intelligent logistik och patientfokus Södertälje Sjukhus

Nu förverkligas Nya Södertälje Sjukhus – en ny- och ombyggnation för dagens och framtidens vård. BSK Arkitekter har uppdraget att utveckla sjukhuset och är nu inne i den sista projekteringsfasen. Med Nya Södertälje Sjukhus fortsätter BSK Arkitekters framgångsrika satsning på vårdbyggnadssegmentet.

  • Vård
2-1-sodertalje-sjukhus-2
entre

Första etappen påbörjades hösten 2013 och i september 2014 genomfördes den första delinvigningen. En tillbyggnad intill huvudentrén, paviljonger för evakuering av vårdmottagningar, nya kulvertar, ny reservkraftsanläggning och ny sterilcentral hade då färdigställts. I samband med delinvigningen påbörjades också den största etappen av byggprojektet som innefattar bygget av en ny behandlingsbyggnad på 22 000 kvadratmeter.

Den nya behandlingsbyggnaden rymmer avdelning för röntgen, mottagningscentrum, akutmottagning, intensivvård, BB-förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Behandlingsbyggnaden invigdes under våren 2017 och den första patienten togs emot i augusti.

Nu pågår totalrenoveringen av den nuvarande behandlingsbyggnaden, byggnad 02 som omfattar drygt 8 500 kvadratmeter. Under hösten 2018 kommer de nya och totalrenoverade vårdavdelningarna i byggnad 02 att kunna tas i bruk. Byggnationerna på sjukhusområdet kommer att pågå fram till och med hela år 2018.

huvudentre%c2%a71-2

För öppenvården styrs det akuta inflödet via akutmottagningen vid sjukhusets östra sida samtidigt som det elektiva inflödet leds via nuvarande entré vid västra sidan av sjukhuset.  Med röntgen placerad emellan som mottagare från båda håll, minimeras avstånden inom all öppenvård.  Tillgängligheten och närheten till i stort sett all öppenvård är mycket god. Samtliga behandlingsfunktioner som operation, sterilcentral, intensivvård, och BB/förlossning finns i samma huskropp som öppenvården och röntgenavdelningen. Den nya operationsavdelningen har ett utökat antal salar. Utrymmet för uppvakning är fördubblat och placerat i direkt anslutning till operationssalarna. Den nya steriltekniska enheten ligger i nära anslutning till de nya operationssalarna vilket ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hantering av sterilt material.

Miljö- och hållbarhetsmålen är höga för nya Södertälje sjukhus som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån inom det svenska miljöcertifieringssystemet. Betyg sätts utifrån faktorer som energiprestanda, god inomhusmiljö genom dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat, samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheterna.

flygbild_cam6_150810-compressor
vy-fasad
recep

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Locum
  • Omfattning 
     38 000 m2 om- & nybyggnation
  • Tidpunkt 
     Pågående