Intelligent logistik och patientfokus Södertälje Sjukhus

Nya Södertälje Sjukhus ny- och ombyggnation för dagens och framtidens vård är nu i drift. BSK Arkitekter har haft uppdraget att utveckla och projektera det nya sjukhuset. Med sjukhuset i drift har BSK Arkitekter genomfört ytterligare ett projekt i den framgångsrika satsningen inom vårdbyggnadssegmentet.

  • Vård
maxplunger_033865-copy
maxplunger_033930-copy
maxplunger_034647-copy

Projektets mål har varit att genom ny- och ombyggnadsprojektet skapa effektiva, patientsäkra vårdlokaler och en attraktiv arbetsmiljö för dagens och framtidens vård. Totalt omfattar projektet ca 36 500m2 med en totalbudget om ca 1,2 miljarder konor. Projektet inkluderar bland annat 150 nya vårdplatser, 9 nya operationssalar, ny röntgen och ny akutmottagning med ca 42 500 akutbesök/år.

Uppdraget har utförts i nära samarbete kollegor på ELN/Arkitema med vilka BSK vann uppdraget 2013. Första etappen påbörjades hösten 2013. Den nya behandlingsbyggnaden invigdes under våren 2017 och under hösten 2019 togs de nya vårdavdelningarna i den ombyggda behandlingsbyggnaden i bruk.

huvudentre%c2%a71-2

Den nya behandlingsbyggnaden om ca 22 000m2 rymmer bland annat avdelning för röntgen, akutmottagning, intensivvård, BB-förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet samt mottagningscentrum. Befintliga lokaler som ej motsvarat tekniska krav för högspecialiserad vård har efter att verksamheter flyttats in i nybyggnad, byggts om till moderna och rationella vårdavdelningar med en-patientrum. Övriga om- och evakueringsprojekt inkluderar bland annat tillbyggnad intill huvudentrén, paviljonger för evakuering av vårdmottagningar, nya kulvertar, ny reservkraftsanläggning och tillfällig ny sterilcentral.

Genom den strategiskt placerade nybyggnaden kunde högspecialiserad vård flyttas till lokaler anpassade för dagens och framtidens högt ställda tekniska krav utan avkall på samband och logistik. Samtidigt kunde stora delar av den befintliga, störningskänsliga vårdverksamheten behållas i drift under byggskedet och omfattning av evakueringsprojekt begränsas. De tomställda lokalerna, väl lämpade för vårdverksamhet utan de högsta byggnadstekniska kraven kunde därefter byggas om till bland annat moderna mottagnings- och vårdavdelningar

maxplunger_033823-copy
maxplunger_034087-copy
maxplunger_034273-copy
maxplunger_034616-copy

För öppenvården styrs det akuta inflödet via akutmottagningen vid sjukhusets östra sida samtidigt som det selektiva inflödet leds via nuvarande entré vid västra sidan av sjukhuset. Med röntgen placerad emellan som mottagare från båda håll, minimeras avstånden inom all öppenvård. Tillgängligheten och närheten till i stort sett all öppenvård är mycket god. Samtliga behandlingsfunktioner som operation, sterilcentral, intensivvård, och BB/förlossning finns i samma huskropp som öppenvården och röntgenavdelningen. Den nya operationsavdelningen med rationella lokaler för pre- och post OP, och moderna operationssalar ligger i nära anslutning till steriltekniska enheten vilket ökar förutsättningarna för säker och effektiv logistik kring hantering av sterilt material.

En viktig framgångsfaktor har varit det nära samarbetet mellan beställare, entreprenör och verksamhet som prestigelöst kunnat samverka mot tydliga gemensamma mål. Ett grundligt och genomarbetat program har gett förutsättningar för ett smidigt projekteringsarbete och stöd vid prioriterings- och beslutsprocesser. Inte minst gestaltningsprogram har varit ett viktigt verktyg som utgjort grund för den gemensamma målbilden


Peter Westin, ansvarig arkitekt BSK Arkitekter
maxplunger_034437-copy
maxplunger_034551-copy
maxplunger_034573-copy
maxplunger_034597-copy

Miljö- och hållbarhetsmålen är höga för nya Södertälje sjukhus som ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, den högsta nivån inom det svenska miljöcertifieringssystemet. Betyg sätts utifrån faktorer som energiprestanda, god inomhusmiljö genom dagsljusinsläpp, ventilation och termiskt klimat, samt att inga hälso- och miljöfarliga material byggs in i fastigheterna

maxplunger_034351-copy
maxplunger_034367-copy

För mer information kontakta:

  • Uppdragsgivare 
     Locum
  • Omfattning 
     22 000 m² nybyggnad, 14 500 m² ombyggnad
  • Tidpunkt 
     Pågående